საქმიანობის სფერო

 

საქართველოს კანონიმეწარმეთა შესახებმოიცავს ამომწურავ ჩამონათვალს იმ მეწარმე სუბიექტებისა, რომელთა დაფუძნებაც შესაძლებელისაქართველოში, როგორიცაა: სააქციო საზოგადოება (სს), შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს), სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოაგდოება (სპს), კომანდიტური საზოგადოება (კს), კოოპერატივი, ინდივიდუალური მეწარმე. 

 

სახელმწიფო რეგისტრაციის განხორციელება საქართველოში შესაძლებელია ერთ სამუშაო დღეშიკომპანიების რეგისტრაციის მიზნით, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული სპეციალური განცხადების ფორმის გარდა, საჭიროგანსაზღვრული დოკუმენტების შეტანა საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში. უცხო ქვეყნების დოკუმენტები საჭიროებ ნოტარიულად და აპოსტილით დამოწმებას (ან ლეგალიზება), გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არსებობს ორმხრივი ხელშეკრულება,  რომელიც ითვალისწინებს მხოლოდ ნოტარიულად დამოწმებული დოკუმენტების მიღებას. გთხოვთ, დაუკავშირდეთ BLC- სათანადო დოკუმენტების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მოსაპოვებლად. 

 

Copyright © 2009 BLC Professional Legal Services. All rights reserved.
The brand and logo are trademarks of BLC