საქმიანობის სფერო

საბანკო და საფინანსო სამართალი კომპანიის საქმიანობის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა, რომელიც BLC-ის უთუოდ გამოარჩევს ნებისმიერი სხვა იურიდიული კომპანიისაგან. BLC-ი უზრუნველყოფს საერთაშორისო და ქართული ბანკების თუ საფინანსო ინსტიტუტების ინტერესების დაცვასა და წარმომადგენლობას რეგისტრაციისთან, ლიცენზიის მოპოვებთან, შერწყმ და წილების შეძენასთან, რთულ ფინანსურ გარიგებებთან, ფასიანი ქაღალდებისა და უზრუნველყოფის გარიგებებთან,  სამართლებრივ ანალიზთან  და სამართლებრივ კვლევებთან დაკავშირებით.   


BLC სხვადასხვა დროს მოქმედებდა მიკრო-საფინანსო სექტორის განვითარების პროექტის წარმომადგენლად, სადაც კომპანიამ განახორციელ სამართლებრივი და ინსტიტუციონალური პროექტის შეფასება, საქართველოს მთავრობას აუწია რეკომენდაცი და მოამზად წინადადებები საქართველოს მიკრო-საფინანსო კანონმდებლობასთან.  BLC-უზრუნველყო საქართველოს ბანკებისთვის საკრედიტო ისტორიის მონაცემთა ბაის შესაქმნელად არსებული სამართლებრივი ბაის შესწავლა და სტრუქტურის შემუშავება. BLC-ი წარმოადგენს ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკს/საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციას (EBRD/IFC) საერთო საინვესტიციო პროექტის განხორციელებაში, რაც ეხება საქართველოს კომპანიებში სესხისა და კაპიტალში შენატანის განხორციელების ინვესტიციებს; საქართველოს რეგიონული განვითარების ფონდს, უცხოურ და ადგილობრივ ბანკებს და მათ კონრაჰენტებს სხვადასხვა გარიგების, დაფინანსების, რთული ფინანსური სქემების შემუშავებისა და განხორციელების საკითხში.

Copyright © 2009 BLC Professional Legal Services. All rights reserved.
The brand and logo are trademarks of BLC