საქმიანობის სფერო

 

BLC-ს პრაქტიკა საგადასახადო და საბაჟო სამართალში სცდება ბიზნესის რომელიმე კონკრეტულ სფეროს ან კლიენტს. BLC- აღიარება მოიპოვა საგადასახადო და საბაჟო სამართალში კლიენტთა ფართო წრისთვის გაწეული გამორჩეული მომსახურებისთვის. ჩვენ კლიენტებს შორის, რომლებსაც განსაკუთრებით აინტერესებთ საგადასახადო საკითხები, არიან: არაკომერციული პირების საგადასახადო კონსორციუმი, რომლებიც  საქართველოში მოქმედი 24 არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაციგან შედგება, BP, მრავალი ქართული და უცხოური კომპანია და საკონსულტაციო ჯგუფი. BLC-მ მთავარი როლი შეასრულა 1997 წლის საგადასახადო კოდექსის კომენტარებზე მუშაობისას. BLC -ის ერთ-ერთ მიღწევას წარმოადგენს საგადასახადო და საბაჟო საკითხებთან დაკავშირებული წარმატებული სასამართლო პროცესები  და  მხარეთა მორიგება.

 

Copyright © 2009 BLC Professional Legal Services. All rights reserved.
The brand and logo are trademarks of BLC