საქმიანობის სფერო

 

BLC ამზადებს შრომით ხელშეკრულებებს და შინაგანაწესს თავისი კლიენტებისთვის, რათა გაზარდოს შრომითი ურთიერთობის ეფექტურობა და მინიმუმამდე დაიყვანოს დავების წარმოშობის რისკი. BLC წარმოადგენს თავის კლიენტებს პროფესი კავშირებთან და შრომითი ურთიერთობების მარეგულირებელ სახელმწიფო სტრუქტურებთან ურთიერთობებში, ისეთ საკითხების გადაწყვეტისას, როგორიცაა ხელშეკრულების უკანონო შეწყვეტა, შრომითი სტანდარტებთან, ხელშეკრულების შესრულებასთან და იანის მიყენებასთან  დაკავშირებული საკითხები.  

 

Copyright © 2009 BLC Professional Legal Services. All rights reserved.
The brand and logo are trademarks of BLC